Privacyverklaring

Doel en grondslag

De vereniging De Woudkapel, gevestigd Beethovenlaan 21, Bilthoven, registreert persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Woudkapel verwerkt persoonsgegevens voor het verzenden van het mededelingenblad, belangrijke berichten, nieuwsbrief en het afhandelen van uw betalingen.

De Woudkapel verwerkt deze persoonsgegevens conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 juni 2018.

Contact

De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven

secretaris.woudkapel@gmail.com

De persoonsgegevens die wij verwerken

  • RELATIE: titel, achternaam, voornaam (of roepnaam), voorletters, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres
  • ADRES: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
  • LIDMAATSCHAP: relatiesoort, inschrijfdatum, uitschrijfdatum, reden uitschrijving

Deze gegevens worden geregistreerd voor leden, vrienden, voorgangers en donateurs. Daarnaast verwerken wij gegevens van adverteerders en abonnees van ons mededelingenblad.

Nieuwsbriefontvangers hebben hun naam en e-mailgegevens beschikbaar gesteld teneinde over ons activiteitenprogramma te worden geïnformeerd.

Wij verwerken enkel gegevens die door de betrokkenen zelf zijn verstrekt. De Woudkapel registreert geen zogeheten bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Woudkapel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor statistische doeleinden een bewaartermijn van uiterlijk 2 jaar na uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Woudkapel deelt uw persoonsgegevens met derde partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen dienst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, of instanties waarmee De Woudkapel gehouden is persoonsgegevens te delen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Woudkapel blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In ons mededelingenblad kunnen persoonsgegevens worden geplaatst ten behoeve van vrijwilligersdiensten.

Voor foto’s in het mededelingenblad of op onze website, die herleidbaar zijn tot een of meerdere personen, wordt vooraf aan de betrokkene(n) uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Woudkapel gebruikt op haar website alleen functionele cookies en analytische technieken die geen inbreuk maken op uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Woudkapel verwerkt persoonsgegevens in de ledenadministratie met het online programma Donate4All van de firma Hagru BV te Groningen.  Deze provider maakt gebruik van beveiligde en versleutelde servers in Nederland.

De Woudkapel neemt verder passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris.woudkapel@gmail.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Woudkapel.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris.woudkapel@gmail.com

De Woudkapel wil u er tevens op attent maken dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.