Gastvoorgangers

Harry Schram is pianist, predikant en mediator. Hij studeerde muziek in Utrecht en Berlijn en andragogie, theologie/filosofie in Utrecht. Door zijn brede ervaring als vrijzinnig predikant, muziek docent en mediator in diverse settings gaat hij in zijn diensten vaak met de toehoorders in gesprek.

In zijn boek Weg van het midden over polair denken, gaat Harry Schram ervan uit dat de werkelijkheid is gebaseerd op tegengestelde polen. Vanuit dit denken komt de stelling voort dat de mens alleen niet bestaat, hij staat altijd in relatie tot een ander, polair. Van deze werkelijkheid moet hij zich bewust worden.

 

Jan Rinzema is theoloog, schrijver, blogger en (internet) predikant. Hij studeerde theologie aan de Rijks Universiteit Utrecht. Later studeerde hij aan the Pittsburgh Theological Seminary (USA).

Hij is de oprichter van de ‘Preek van de Week’: Nederlands allereerste internet–kerkgemeenschap met vele wekelijkse bezoekers wereldwijd. Op eigentijdse wijze wordt Nederlanders, waar ook ter wereld, via internet een bezielende, virtuele kerkgemeenschap aangeboden met verkondiging, gesprek, gebed en pastorale zorg (preekvandeweek.com).

Jan Rinzema wil de Bijbel, het moderne denken en de actualiteit met elkaar verbinden. Hij wil de christelijke en Bijbelse bronnen, die in de loop der eeuwen de westerse cultuur hebben gevormd, voor een ieder zo bezielend, open en toegankelijk mogelijk te maken.

 

Lauk Spelberg volgde de vrijzinnige opleiding van het OVP in Bilthoven, waarna zij haar HBO-bachelordiploma Theologie (Godsdienst/Pastoraal Werk) behaalde. Zij was vele jaren als voorganger en pastoraal werker verbonden aan De Woudkapel.

Lauk Spelberg begeleidt mensen in hun laatste levensfase, verzorgt uitvaarten en begeleidt rouwgroepen. Zij werkte o.a. met verstandelijk gehandicapten; in de terminale zorg en in het ziekenhuis.

 

Colet van de Ven is freelance-journalist. Tijdens en na haar studie pedagogiek aan de Universiteit Utrecht werkte zij een aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti. In 1985 maakte ze de omslag naar de journalistiek. Zij werkte voor radio en televisie bij verschillende omroepen en maakte interviews en reportages voor landelijke week- en dagbladen. Sinds januari 2015 presenteert zij het IKON-programma De Nieuwe Wereld.

Voor De Nieuwe Liefde maakte Colet van de Ven enkele seizoenen de programmaserie ‘Wat is wijsheid’, filosofische avonden over levensthema’s. Daarnaast is zij gastpredikant in de Ekklesia Amsterdam en de Dominicusgemeente.

 

 

Annegien Ochtman-de Boer is remonstrants predikant, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en rituelencoach: sinds 2006 tijd heeft zij rituelenbureau Ritualiter. Zij loopt rondom de ‘scharniermomenten’ graag een stukje mee op het levenspad van mensen.  Ze helpt zowel mensen met als zonder christelijke achtergrond bij de vormgeving van rituelen en zoekt daarin naar nieuwe taal en nieuwe vormen. Ze begeleidt bijvoorbeeld ook ‘gezingevingen’ (seculier alternatief voor een doop, woord ‘bedacht’ in samenspraak met jonge ouders) en scheidingsrituelen. Ze woont in Bussum, is getrouwd en de trotse moeder/grootmoeder van drie kinderen en drie kleinkinderen.

 

 

Hans Dirk van Hoogstraten beëindigde in 1998 zijn werk als sociaal ethicus aan de Nijmeegse Radboud Universiteit met een vroege pensionering. Hij werd predikant van de Leeuwenbergh-gemeente in Utrecht en schreef onder andere het boek Versteende Religie. In dit werk verschaft de auteur enige nuttige maar zeldzame achtergrondinformatie bij ervaringen die elke dag terugkomen.

Reeds in zijn jeugd werd Hans Dirk van Hoogstraten geconfronteerd met religie als tweede stem die de boventoon wil voeren. Als domineeszoon beleefde hij de pastorie als huis van religie. Daar woonde hij met Vader, Moeder, Jezus, God en ook nog broers en zusjes. De zwaarte en lichtheid van dat bestaan verschaften hem de vrijheid en de wil om dat wonderlijke fenomeen te doorgronden.

 

Marien van den Boom studeerde godsdienstwetenschappen en theologie aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde op het Europese denken binnen de moderne Arabisch-islamitische filosofie. Tijdens zijn academische loopbaan doceerde hij in Amsterdam en Brussel met name over de symboliek in de grote wereldreligies. Hij was gastdocent in China, Indonesie en het Midden-Oosten. Marien van den Boom is kind aan huis in de Woudkapel en verzorgt er regelmatig diensten.

 

Joost Röselaers studeerde theologie in Leiden en Kaapstad. Hij studeerde af in de ethiek. Na zijn studie werd hij predikant voor de Remonstrantse Broederschap in Boskoop, Nieuwkoop en in Amsterdam. Hij was predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. In 2016 voltrok hij daar het allereerste kerkelijk homo-huwelijk in het Verenigd Koninkrijk. Hij keerde terug naar Nederland om algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap te worden. Daarnaast begon hij in Amsterdam als predikant van Vrijburg.

Door Elsevier werd Joost Röselaers in 2017 genoemd als een van de vier toonaangevende predikanten in Nederland. Hij is directeur (lid) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

 

Jan Bodisco Massink bracht jarenlang zo’n drie keer per jaar een weekeind door met Zen in een christelijke context. Zo kreeg hij begrip voor contemplatie en het mystieke én voor de waarde van het kloosterleven.

Ook al was hij meteen na zijn theologiestudie in de therapiewereld  terecht gekomen, hij was altijd blijven ’preken’ en was betrokken bij tal van kerkelijke activiteiten en opleidingstaken op pastoraal-psychologisch gebied. Al spoedig merkte hij dat hij tijdens de studie wel had leren preken, maar niet had leren praten. Hij werd lid van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap en mocht zich na het behalen van het diploma ook psychoanalyticus noemen.

Niet zo lang geleden kwam Jan Bodisco Massink in contact met de Getijdengemeenschap De Binnenkamer in Doorn. Hij is daar secretaris van het College van kerkrentmeesters en sinds kort ook kerkenraadslid van zijn PKN-gemeente Weesp en Driemond.

 

Claartje Kruijff groeide op in een ‘liberaal, buitenkerkelijk nest’. Tot haar elfde jaar woonde ze in de Verenigde Staten. Door gesprekken met een priester in verband met haar huwelijk kwam zij in aanraking met het christelijk geloof, en besloot theologie te gaan studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot dan toe was ze werkzaam als organisatiepsycholoog in de City of London. Claartje Kruijff is tien jaar lang voorganger geweest in de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam en is daar nu vaste gastpredikant. Ze is sinds 2018 Remonstrants predikant in Bussum met een ‘vernieuwings’ opdracht om buitenkerkelijke doelgroepen aan te spreken. In 2017 werd ze uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. In 2016 schreef ze Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol leven. In het najaar van 2020 komt haar tweede boek uit.

 

Janneke Stegeman studeerde theologie aan de Vrije Universiteit. Zij promoveerde op de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie. Een deel van haar onderzoek deed ze in Jeruzalem, waar ze ook woonde.

Zij is publiek theoloog en bijbelwetenschapper. In 2016-2017 was ze Theoloog des Vaderlands. In 2017 verscheen van haar hand Heb je hem weer, een bundeling van kritische en bevrijdende preken en andere verrassende interpretaties van bijbelteksten en het essay Alles Moet Anders – Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders.

Janneke Stegeman is een religieus mens. Dat wil voor haar zeggen: ik houd me erg graag bezig met het goede, het schone, dat wat mensen raakt. Religie gaat voor haar over menswording – dus dat een mens de ruimte heeft om tot haar of zijn recht te komen én het inzicht dat we bij elkaar horen.

 

Harm Knoop, zoeker, schatgraver, inspirator, bezieler. Hij is al meer dan een half leven op zoek naar het eigene. Dat van hemzelf en van anderen. Dat doet hij met groot enthousiasme en een niet altijd te verhullen gretigheid. Soms is dat ‘a hell of a job’: hard, confronterend en pijnlijk. Maar altijd heilzaam. Namelijk als mensen ontdekken dat er meer is. En misschien iets anders dan de rol en persoonlijkheid die zij zich hebben eigengemaakt, in het gezin van afkomst, in hun werkkring en hun relaties.

Zoekend, schatgravend, inspirerend, bezielend en ondersteunend stimuleert hij mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen.

Harm Knoop werkt als coach, trainer, inspirator, vrijgevestigd geestelijk verzorger, voorganger, docent, vertrouwenspersoon en schrijver.

 

Maja Nieuwenhuis is voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Tholen. Voor haar speelt religie vooral een rol in de zingeving en bezieling. Religie betekent verbinding en geeft haar de ervaring verbonden te zijn met iets of iemand dat groter is dan wat wij kunnen bedenken. Het helpt haar het met de levensvragen uit te houden, zonder garantie op antwoorden.

Maja Nieuwenhuis heeft zich bekwaamd in bibliodrama en socratische gespreksvoering. Daarnaast geef zij workshops en cursussen over levenskunst, het gedachtegoed van Jung en over de (helende) rol van dromen in ons dagelijks leven.

 

Martine Wassenaar werkt als geestelijk verzorger in een verpleeg- en verzorgingshuis in Leiden en bij het Open Pastoraat in Gorinchem, een regionale kerk voor eigentijds geloven.

Aangezien zij haar gehele werkzame leven in de gezondheidszorg heeft gewerkt, verbind zij haar medische kennis met de geestelijke. Zij is gespecialiseerd in het omgaan en begeleiden van chronisch zieken, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, dementerenden en terminale zieken. Medisch-ethische vragen en dilemma’s interesseren haar. Als gespreksleider moreel beraad probeert zij mensen bewust te maken van de waarden en normen die in hun overtuigingen een rol spelen, om zo hun horizon en begripsvermogen te verbreden.

 

Wytske Dijkstra
Wytske Dijkstra is vrijgevestigd predikant te Zeist. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Utrecht. Later volgde zij opleidingen aan het Remonstrants Seminarium en aan het opleidingsinstituut OVP te Bilthoven.
Zij is vooral voorganger in afdelingen van de Vrijzinnigen Nederland en bij enkele Remonstrantse Gemeenten. Daarnaast was Wietske Dijkstra actief voor de Woodbrookers en was bestuurslid voor Europa en het Midden-Oosten van de International Association for Religious Freedom, de IARF. Zij is nu International President van de IARF.

 

Monika Rietveld is pastoraal werker bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, ontstaan uit een verbinding tussen Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland en Vrijzinnig Protestanten. Van jongs af aan heeft zij een diepe interesse in de verschillende wijzen waarop mensen hun geloof beleven, hoe en waarom zij zich verbonden voelen met dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen en waar vele namen voor zijn; de Ene, God, Allah, Dieu, Gott, Khoda…

Zo reisde Monika Rietveld – vaak met rugzak – door landen, culturen en religies om ter plekke vooral met de mensen rituelen mee te beleven en liep ze vanuit haar huis de pelgrimsreis naar Santiago de Compostela.

 

Friso Boogerd is op latere leeftijd in de avonduren theologie aan de VU gaan studeren, waarna hij de remonstrantse predikantsopleiding aan het Remonstrants Seminarium in 2012 voltooide.

Hij heeft zich gespecialiseerd in de psychologische aspecten van religieuze én niet-religieuze zingeving. Hij is verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum.

Friso Boogerd is jurist en theoloog. Als jurist heeft hij zich in zijn werk toegelegd op arbeids- en ondernemingsrecht. Als theoloog koos hij voor een psychologische specialisatie, in het bijzonder gericht op de psychologie van zingevingsprocessen in coachingstrajecten.

Tom Rijken is predikant, mediator en coach. Hij is voorganger in de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. Zijn voorliefde in het kerkenwerk gaat uit naar pastoraat en gemeente-opbouw. Hij ziet graag dat mensen binnen een kerk in hun persoonlijk geloof kunnen groeien.

Als mediator werkt hij aan het gezamenlijk oplossen van een conflict door bemiddeling. Ieder conflict heeft een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Maar vaak wordt die oplossing niet gezien door de heftige emoties en het volharden in onwrikbare standpunten. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

Als transformationeel coach wil Tom Rijken mensen thuis brengen bij zichzelf.

 

Joep de Valk is een zogenoemde ‘late roeping’. Hij heeft op zijn 45e zijn loopbaan omgegooid om predikant te worden. In zijn vorig leven is Joep technisch en bedrijfskundig opgeleid, om te eindigen als ondernemer met een fabriek voor Montessori-leermiddelen.

De reden voor de nogal ongewone ommezwaai van koopman naar dominee is de door de jaren heen steeds sterker wordende vraag “wat geloof ik nu eigenlijk?” Bij de Remonstranten was er ruimte én geestelijke vrijheid om zelf te onderzoeken wat het hogere nu voor hem inhoudt. Deze ervaring was dermate positief dat Joep de Valk zelfs de stap naar predikantschap nam. Intussen is hij meer dan vijf jaar predikant, eerst bij de remonstranten in Waddinxveen, en sinds 2013 in de Amsterdamse vrijdenkende kerk Vrijburg.