Mens & Samenleving

Veel van onze leden, vrienden en bezoekers zijn persoonlijk actief en betrokken bij goede doelen die hen na aan het hart liggen.  De Woudkapel is geen liefdadigheidsinstelling of goede doelen stichting, maar is wel zeer maatschappelijk betrokken bij onze naasten.

De Woudkapel heeft een apart fonds voor Mens en Medemens (M&M) dat maatschappelijke, sociale en financiële steun verleent aan hen die dat nodig hebben, dichtbij of ver weg. Een aantal keren per jaar houdt M&M collectes voor verschillende goede doelen. Het geld wordt apart beheerd en giften zijn welkom op rekeningnummer NL83INGB 0008475647 t.n.v. De Woudkapel inzake M&M.

De Woudkapel is – tezamen met zeven andere geloofsgemeenschappen – vertegenwoordigd in de Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD), een werkgroep van De Raad van Kerken De Bilt en omstreken, die financiële en praktische hulp biedt aan individuen en gezinnen met sociaal-economische problemen.

De commissie M&M organiseert ook de jaarlijkse ‘kerstactie’ waarvoor zij bepaalde doelen selecteert.  Onder de commissie M&M valt ook het fonds ‘Unitariërs in Szentpeter’ dat apart beheerd wordt.

Verder worden er enkele keren per jaar in de Woudkapel schrijfacties voor Amnesty International georganiseerd.